Da li smatrate da mandat gradonačelnika/načelnika treba ograničiti na dva mandata?

Ovo ograničenje bi podrazumjevalo da se osoba koja je već dva mandata uzastopno izabrana za gradonačelnika ili načelnika ne može kandidovati za treći mandat.

Da li smatrate da treba objaviti liste svih uposlenika javnih institucija i njihovih plata?

Podaci o primanjima zaposlenih ukazuju na način trošenja budžetskih sredstava. Transparentnost ovih informacija prvenstveno može uticati na eliminisanje nezakonitih radnji i sprječavanje korupcije. Zbog toga je objavljivanje ovakvih informacija u javnom interesu, pri čemu dostupnost podataka javnosti treba ograničiti samo na neto i bruto platu, ali ne i na pojedine dijelove plate kao što su krediti, članarine za sindikat, odbici za alimentaciju i sl. (Izvor: bih-pravo.org)

Da li ste za potpuno otvaranje sjednica općinskih/gradskih vijeća za javnost?

Otvaranje sjednica podrazumijeva audio i video prenos sjednica, objavljivanje materijala, rezultate glasanja, te izvještaja sa sjednica.

Da li smatrate da javne rasprave/konsultacije trebaju biti obavezne o svim pitanjima za koje je nadležna LSU?

Osim obavezne javne rasprave o Prijedlogu budžeta, lokalne vlasti u BiH rijetko ili proizvoljno održavaju javne rasprave o drugim pitanjima iz nadležnosti LSU.

Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz opštinskog/gradskog budžeta?

Sredstva za finansiranje projekata i rada boračkih udruženja svake godine budu izdvojena iz budžeta lokalnih samouprava, i kreću se od nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka.

Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja stranaka/partija iz budžeta?

Sredstva za finansiranje političkih partija izdvajaju se i iz općinskih/gradskih budžeta. Neke lokalne samouprave donijele su odluku o ukidanju finansiranja te preusmjeravanju navedenih sredstva drugim grupama poput socijalno ugroženih građana, studenata itd.

Da li je potrebno omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i koriste javne resurse opština, kako bi opština imala najviše koristi od istih?

Neke opštine u BiH, putem javnog poziva, privatnim preduzećima, obrtima, te poljoprivrednim gazdinstvima daju zemljište na korištenje pod posebnim uslovima, odnosno po povoljnijim cijenama najma zemljišta. Koncesiono ugovaranje osigurava opštinama stabilan prihod u trajanju ugovora, dok korisnicima javnog dobra omogućava jeftinije poslovanje.

Da li EU integracije moraju biti apsolutni prioritet, čak i ako to smanjuje uticaj pojedinih nivoa vlasti u donošenju odluka?

Države koje pristupaju u EU moraju unaprijediti sistem koordinacije i odnose između različitih nivoa vlasti, a politike u cijeloj državi moraju biti međusobno usklađene. Mehanizam koordinacije u suštini znači konsultacije pojedinih nivoa vlasti o određenim pitanjima, na osnovu kojih bi se formirao stav Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa Unijom.

Javna preduzeća koja nisu profitabilna, a obavljaju komunalne usluge i usluge prevoza u opštinama treba subvencionirati?

Pojedine općine u BiH kontinuirano finansijski podržavaju javna komunalna i saobraćajna preduzeća koja i pored subvencija i dalje bilježe gubitke.

Legalizacija bespravno izgrađenih stambenih jedinica je najbolji put za rješavanje problema bespravne gradnje?

U mnogo bh. općina/gradova dešava se da se privatni objekti grade i bez građevinske dozvole te se naknadno legaliziraju u izvedenom stanju iako ono nije u skladu sa urbanističkim saglasnostima.

Potrebno je uvesti drugi krug izbora za načelnika, kako bi načelnik opštine imao podršku najmanje 50% glasača iz opštine?

S obzirom na to da u BiH izbornom sistemu ne postoje pragovi izlaznosti dešava se da načelnici i gradonačelnici pojedinih općina i gradova bivaju izabrani sa jako malim procentom glasova, posebno u onim lokalnim zajednicama u kojima je u izbornoj trci učestvovalo 5 i više kandidata.

Liste na izborima za opštinska vijeća treba zatvoriti, jer su ti glasovi svakako glasovi za stranke, a ne za kadidate na listama?

U BiH su postojale inicijative da se umjesto kandidata na listama glasa samo za stranke, pri čemu bi stranke u ovisnosti o izbornom rezultatu donosile odluku o popunjavanju OV-a.

Da li podržavate osnivanje migrantskog centra na području Vaše općine?

Problem adekvatnog smještaja sve većeg broja ilegalnih migranata i izbjeglica u BiH evidentan je već godinama. Državni nivo vlasti u saradnji sa međunarodnim organizacijama otvarao je prihvatne centre u nekoliko općina u BiH, ali je nailazio i na otpore lokalnih zajednica prilikom razmatranja potencijalnih lokacija. Osim toga, niti u jednoj općini u RS ne postoji centar ove vrste.

Da li migranti trebaju biti deportovani iz BiH u svoje zemlje?

U BiH su se proteklih godina mogle čuti inicijative lokalnih zvaničnika da BiH treba deportovati migrante i izbjeglice u zemlje porijekla.

Da li religijske/vjerske zajednice treba finansirati iz Općinskog Budžeta?

Finansiranje religijskih zajednica u BiH često se vrši sa svih nivoa vlasti, pa tako i sa lokalnog.

Da li biste podržali organizovanje povorke ponosa u Vašoj Općini?

U septembru 2019. godine u Sarajevu je održana prva bh. Povorka ponosa, a mišljenje javnosti po ovom pitanju bilo je podjeljeno i izazvalo brojne polemike.

Da li lokalne zajednice trebaju dodatno oporezivati igre na sreću?

Do sada je u BiH samo Grad Zenica uveo dodatno oporezivanje igara na sreću kroz donošenje Odluke o izmjenama komunalnih taksi, a prema usvojenom prijedlogu kladionice trebaju plaćati i do 50.000 KM po uplatnom mjestu.

Da li izvještaji o radu MZ trebaju biti javno dostupni?

Zakonom o principima lokalne samourave predviđeno je da nadzor nad radom mjesne zajednice vrši vijeće jedinice lokalne samouprave, a on se osigurava prvenstveno kroz razmatranje izvještaja organa mjesnih zajedncia koji su oni dužni podnositi. Javno dostupni izvještaji o radu MZ doprinijeli bi većoj transparentnosti i stvorile bi se mogućnosti većeg demokratskog učešća građana u radu lokalnih zajednica.

Da li smatrate da treba obavezati lokalne samouprave na obavezno objavljivanje dokumenata od javnog značaja na svojim web stranicama?

Zakoni o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini zasnivaju se na principu da su informacije javno dobro, dakle, vlasništvo svih građana, a da su javni organi samo kontrolori tih informacija. Prema ovom principu, sve informacije trebaju biti dostupne javnosti, osim ako zakonom nisu utvrđene kao izuzeci.

Da li podržavate moratorijum na izgradnju novih hidroelektrana na rijekama u BiH?

Prema određenim podacima u Bosni i Hercegovini planira se izgradnja preko 400 malih hidroelektrana na preko 250 vodenih tokova, a do sada je napravljeno 95 malih hidroelektrana, dok su ostale u procesu traženja dozvola. Koalicija za zaštitu rijeka BiH i ranije je upozorila da vlasti u BiH moraju shvatiti da male hidroelektrane nisu rješenje već dio problema zbog kojih, kako tvrde, društvo trpi značajne ekološke i materijalne štete.

U gradskoj jezgri/urbanim dijelovima opština, izgradnja komercijalnih objekata (komercijalnih objekata i parking prostora) je važnija od prezervacije parkova, kulturno-historijskih spomenika i prostora za odmor i rekreaciju.

Nacionalni parkovi i parkovi prirode u Bosni i Hercegovini su u velikoj mjeri izloženi promjenama koje su posljedica ljudske aktivnosti, pri čemu prednjače turistički razvoj i urbanizacija. Stepen ugroženosti staništa i prirodnih ekosustava u zaštićenim prirodnim područjima Bosne i Hercegovine nalaže potrebu evaluacije funkcionalnog zoninga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, odnosno redefiniranje zona vrednovanja i zaštite temeljnog prirodnog fenomena u užem i širem području zaštićenih područja.

Općina treba uspostaviti ured za podršku investitorima u sklopu koje će djelovati i “one-stop shop” za podršku prije i nakon investiranja.

One-stop shop ured ima za cilj olakšati postojećim i novim investitorima, domaćim i stranim, dobijanje svih potrebnih informacija na jednom mjestu, a koje se odnose najviše na registracije preduzeća, radnu snagu, lokacije za gradnju, itd.

Važnije je da opština subvencionira započinjanje biznisa, nego da smanji broj i iznos opštinskih parafiskalnih naknada.

Parafiskalni (neporezni) troškovi su iznosi koji privrednici i građani plaćaju za korištenje određenih dobara ili usluga od opšteg interesa (razne takse, notarske usluge, naknade za članstva i registracije), a koje se uglavnom koriste kao paralelni budžetski prihodi.

Opština treba objaviti javni registar svih komercijalnih objekata i poljoprivredog zemljišta koje želi dati u najam/koncesiju?

U skladu sa zakonskim propisima svaka općina obavezna je formirati osnovni registar i bazu podataka o vrijednosti imovine kojom raspolaže. U bazi trebaju biti podaci o slljedećem: koja imovina je pod kontrolom općine, gdje je locirana, koja je vrijednost imovine, kako se koristi, u kojoj mjeri se koristi ili je neiskorištena, u kakvom je stanju, koliki finansijski gubitak ili dobit ostvaruje općina/opština po osnovu imovine i dr.

Treba li javni prijevoz biti besplatan za vrijeme vrhova / zagađenja zraka u gradu?

Subvencioniranje besplatnog gradskog prevoza prilikom proglašenja stanja uzbune od zagađenja zraka jedna je od mjera koje vlasti mogu sprovoditi u vrijeme znatnog zagađenja vazduha.

Smatrate li da su pitanju Piralena u gradu vlasti pristupile ozbiljno i s mjerama koje mogu spriječiti daljnje zagađenje ili utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš?

Vrijednost piralena (hemijski spoj sa kancerogenim dejstvom) na pojedinim mjestima u krugu "Incela", prema podacima Ekološke inspekcije Grada Banja Luka, u protekloj godini dosezala je vrijednosti i do 6.722,49 miligrama po kilogramu. Dozvoljena vrijednost piralena za ovo područje 0,2 miligrama po kilogramu. Dakle, prisustvo kancerogenog ulja na pojedinim mjestima u "Incelu" dosezala je i do 33.000 puta veće iznose od dozvoljenog.

Da li podržavate zabranu gradnje hidroelektrana na rijeci Vrbas i njenim pritokama.

Ključna prednost obnovljivih izvora energije, pa tako i hidroelektrana, osim finansijske isplativostu je i smanjena ili u potpunosti eliminirana emisija stakleničkih plinova. Glavni nedostaci su uništavanje ekosistema, nanosi mulja, stvaranje ugljikovog dioksida i metana, nesreće sa branama i dr.

Građani imaju pravo na samoinicijativna okupljanja bez najave, poput skupova organizacije “Pravda za Davida”.

U Ustavu Republike Srpske, u članu 30, navodi se da “Građani imaju pravo na mirno okupljanje i javni protest. Sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo radi zaštite bezbjednosti ljudi i imovine.” Pravo mirnog okupljanja predstavlja jedno od osnovnih prava u svakom demokratskom društvu.

Grad treba da naplaćuje "penale" izvođačima radova koji probiju ugovorene rokove gradnje.

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima RS ugovor o građenju trebao bi sadržavati i odredbu koja se odnosi na naplatu “penala” u slučaju kašnjenja sa izgradnjom. Međutim, u praksi ugovori uglavnom sadrže odredbu o paušalnoj novčanoj kazni, koja je nesrazmjerna nastaloj šteti uslijed probijenih rokova za izgradnju infrastrukturnih projekata.

Očuvanje zelenih površina treba da ima prioritet u odnosu na bilo kakvu gradnju u gradskom središtu?

Pored resornog ministarstva i Grad Banja Luka nadležan je za poslove prostornog uređenja. U Banja Luci je trenutno aktivno stotinjak velikih gradilišta, a za nekolicinu njih dio javnosti smatra da uzurpiraju i uništavaju zelene površine.

Gradska uprava treba da provodi veći nadzor nad građevinskim radovima, prije svega kapitalnih infrastrukturnih projekata?

Urušavanje djelova novoizgrađenih puteva, strukturalne nepravilnosti na objektima čija gradnja/obnova se finansira javnim novcem česta su pojava netom po okončanju građevinskih radova, iako bi poslove inspekcijskog nadzora na području jedinice lokalne samouprave trebali redovno vršiti urbanističko-građevinski inspektor, ekološki inspektor inspektori i dr.

Da li smatrate da treba izgraditi novu zgradu na prostoru bivšeg kina Kozara?

Mještani ulica Aleja svetog Save, Sime Šolaje i Bana Milosavljevića ne žele da se na mjestu nekadašnjeg kina „Kozara“ izgradi stambena zgrada jer, kako smatraju, to bi povećalo već postojeće probleme sa kanalizacijom, parkingom i dr.

Važna pitanja

Istaknite pitanja koja su najvažnija za vas. Podrobnije odredite rezultat. Ovaj korak nije obavezan i možete ga preskočiti.