Treba li Ured za antikorupciju BD-a što prije početi s radom kako bi ojačao napore u borbi protiv korupcije u BD-u?

Zakon o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti za suzbijanje korupcije je usvojen u Skupštini Brčko distrikta BiH 2018. godine, međutim Kancelarija još nije zvanično počela s radom. Početak rada Kancelarije bi između ostalog omogućio i primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Brčko distriktu BiH kao i izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije. Prethodna Strategija je istekla krajem 2019. godine.

Podržavate li objavljivanje informacija o dodjeljenim grantovima organizacijama civilnog društva, uključujući informacije o efektima implementiranih projekata?

...

Mislite li da institucije BD imaju efikasne mjere za sprečavanje migracija ljudi iz BD, posebno mladog, obrazovanog stanovništva?

Pitanje se odnosi na opšti trend odlaska stanovništva iz BiH koji ne zaobilazi ni Brčko distrikt BiH. Prema nekim istraživanjima rađenim u BiH, kao razloge za napuštanje zemlje, mladi uglavnom navode nezaposlenost i niska primanja, loš životni standard, socijalnu nesigurnost, itd.

Smatrate li da bi BD trebao više ulagati u kulturni razvoj, društveni život, sport i slobodno vrijeme mladih?

...

Da li smatrate da BD ima dovoljan broj pozorišta, kina ili sličnih sadržaja?

...

Mislite li da su slučajevi izborne prevare ili zloupotrebe izbornih prava u BD pravilno istraženi i obrađeni?

Tužilaštvo BiH nedavno je podiglo 3 optužnice zbog izborne prevare u Brčko Distriktu. Predmeti su još uvijek u toku. Općenito je u javnosti percepcija da prevara na izborima postoji i da se protiv nje ne vodi dovoljno kaznenog postupka.

Da li ste zadovoljni provođenjem slučajeva korupcije na visokom nivou u BD, koji uključuju političare ili više zvaničnike?

Korupcija je jedan od glavnih identificiranih problema u BiH u svim postojećim sektorima. U Brčko Distriktu, tokom proteklih godina zabilježen je značajan broj oslobađajućih presuda u slučajevima korupcije u kojima su učestvovali visoki zvaničnici.

Da li smatrate da je pravosuđe u BD pouzdano i odgovorno obavlja svoj posao?

Povjerenje u pravosuđe je važno jer je to jedan od stubova za pravilno funkcioniranje države, a također percepcija pravde od strane prosječnog građanina postaje pravni standard.

Mislite li da je javnost dovoljno informisana o pravima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite u BD?

...

Mislite li da je javnom zdravstvu potrebna reforma u BD?

Ovo je pitanje bilo predmet javnog i političkog diskursa nakon izbijanja pandemije COVID-19 i uočavanja dugotrajnih nedostataka u funkcioniranju javnog zdravstvenog sistema u Brčko distriktu BiH. Posljednja reforma zdravstva dogodila se 2013. godine.

Da li mislite da postoji korupcija u pružanju javnih zdravstvenih usluga?

...

Mislite li da je diskriminacija prisutna u postupcima zapošljavanja u BD?

...

Da li žene i muškarci imaju jednak pristup zapošljavanju u BD?

...

Mislite li da BD treba sveobuhvatniji pristup u borbi protiv prosjačenja i trgovine ljudima?

U BD BiH postoji sistem dječje zaštite, sastavljen od zakona, politika, propisa i usluga potrebnih u svim socijalnim sektorima - posebno u socijalnoj zaštiti, obrazovanju, zdravstvu, sigurnosti i pravdi. Ipak, veliki broj romske djece prosjači na ulicama u Brčkom i često je žrtva trgovine ljudima.

Mislite li da su usluge Institucije ombudsmana BiH dovoljno dostupne građanima BD?

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH je neovisna institucija koja se bavi zaštitom prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava koji su njemu priloženi. Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH rješava pritužbe u vezi sa lošim funkcioniranjem ili kršenjem ljudskih prava od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njegovih entiteta i Distrikta Brčko. Predmeti se otvaraju po pojedinačnim žalbama fizičkih ili pravnih lica ili po službenoj dužnosti.

Mislite li da BD finansijski podržava dovoljno ekonomsko osnaživanje žrtava porodičnog nasilja?

Žene žrtve nasilja u porodici najčešće su ekonomski ovisne o počinitelju nasilja, dugotrajno nezaposlene i usredotočene na brigu o porodici i porodičnoj zajednici. Veoma važan aspekt njihovog izlaska iz ciklusa nasilja je stvaranje preduvjeta za dugoročnu ekonomsku održivost.

Da li smatrate da javne rasprave/konsultacije trebaju biti obavezne o svim pitanjima za koje je nadležna LSU?

Osim obavezne javne rasprave o Prijedlogu budžeta, lokalne vlasti u BiH rijetko ili proizvoljno održavaju javne rasprave o drugim pitanjima iz nadležnosti LSU.

Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz budžeta BD?

Sredstva za finansiranje projekata i rada boračkih udruženja svake godine budu izdvojena iz budžeta lokalnih samouprava, i kreću se od nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka

Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja stranaka/partija iz budžeta?

Sredstva za finansiranje političkih partija izdvajaju se i iz LSU. Neke lokalne samouprave donijele su odluku o ukidanju finansiranja te preusmjeravanju navedenih sredstva drugim grupama poput socijalno ugroženih građana, studenata itd.

Da li EU integracije moraju biti apsolutni prioritet, čak i ako to smanjuje uticaj pojedinih nivoa vlasti u donošenju odluka?

Države koje pristupaju u EU moraju unaprijediti sistem koordinacije i odnose između različitih nivoa vlasti, a politike u cijeloj državi moraju biti međusobno usklađene. Mehanizam koordinacije u suštini znači konsultacije pojedinih nivoa vlasti o određenim pitanjima, na osnovu kojih bi se formirao stav Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa Unijom.

Vlast treba dati poreske olakšice i podsticaje kompanijama koje se presele na teritoriju BD?

LSU u BiH mogu omogućiti poreske olakšice u vidu otpisa određenih parafiskalnih nameta u direktnoj opštinskoj nadležnosti, te određeni period odgode plaćanja poreskih obaveza svim pravnim subjektima koji posluju na teritoriji date samouprave, ili žele da svoje poslovanje premjeste na teritoriju LSU koja bi omogućila taj vid podsticaja privatnom sektoru.

Ako nisu u mogućnosti da ostvare profit, trebaju li se subvencionirati javna preduzeća koja pružaju komunalne sanitarne usluge i usluge prijevoza u LSU?

Pojedine LSU u BiH kontinuirano finansijski podržavaju javna komunalna i saobraćajna preduzeća koja i pored subvencija i dalje bilježe gubitke.

Legalizacija bespravno izgrađenih stambenih jedinica je najbolji put za rješavanje problema bespravne gradnje?

U mnogo lokalnih samouprava dešava se da se privatni objekti grade i bez građevinske dozvole te se naknadno legaliziraju u izvedenom stanju iako ono nije u skladu sa urbanističkim saglasnostima.

Da li smatrate da treba lokalne izbore spajati sa opštim?

U BiH su se u proteklim godinama mogle čuti i inicijative i prijedlozi da se radi uštede Lokalni i Opći Izbori u BiH trebaju spojiti.

Da li podržavate osnivanje migrantskog centra na području BD?

Problem adekvatnog smještaja sve većeg broja ilegalnih migranata i izbjeglica u BiH evidentan je već godinama. Državni nivo vlasti u saradnji sa međunarodnim organizacijama otvarao je prihvatne centre u nekoliko lokalnih samouprava u BiH, ali je nailazio i na otpore lokalnih zajednica prilikom razmatranja potencijalnih lokacija. Osim toga, niti u jednoj LSU u RS ne postoji centar ove vrste.

Da li migranti trebaju biti deportovani iz BiH u svoje zemlje?

U BiH su se proteklih godina mogle čuti inicijative lokalnih zvaničnika da BiH treba deportovati migrante i izbjeglice u zemlje porijekla.

Da li religijske/vjerske zajednice treba finansirati iz budžeta?

Finansiranje religijskih zajednica u BiH često se vrši sa svih nivoa vlasti, pa tako i sa lokalnog.

Da li biste podržali organizovanje povorke ponosa u BD?

U septembru 2019. godine u Sarajevu je održana prva bh. Povorka ponosa, a mišljenje javnosti po ovom pitanju bilo je podjeljeno i izazvalo brojne polemike.

Da li lokalne zajednice trebaju dodatno oporezivati igre na sreću?

Do sada je u BiH samo Grad Zenica uveo dodatno oporezivanje igara na sreću kroz donošenje Odluke o izmjenama komunalnih taksi, a prema usvojenom prijedlogu kladionice trebaju plaćati i do 50.000 KM po uplatnom mjestu.

Da li mislite da bi BD trebao subvencionirati vantjelesnu oplodnju (IVF) za žene bez partnera?

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH donio je u januaru 2020. godine Odluku o provedbi projekta finansiranja potpomognute oplodnje. Odluka uključuje nemedicinske kriterije prema članu 4. stav 2. - koji predviđa da je podnositeljica zahtjeva žensko i da je riječ o bračnoj ili vanbračnoj zajednici koja traje više od (24) dvadeset i četiri mjeseca.

U gradskoj jezgri/urbanim dijelovima grada, izgradnja komercijalnih objekata (komercijalnih objekata i parking prostora) je važnija od prezervacije parkova, kulturno-historijskih spomenika i prostora za odmor i rekreaciju.

Nacionalni parkovi i parkovi prirode u Bosni i Hercegovini su u velikoj mjeri izloženi promjenama koje su posljedica ljudske aktivnosti, pri čemu prednjače turistički razvoj i urbanizacija. Stepen ugroženosti staništa i prirodnih ekosustava u zaštićenim prirodnim područjima Bosne i Hercegovine nalaže potrebu evaluacije funkcionalnog zoninga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, odnosno redefiniranje zona vrednovanja i zaštite temeljnog prirodnog fenomena u užem i širem području zaštićenih područja.

Grad treba uspostaviti ured za podršku investitorima u sklopu koje će djelovati i "one-stop shop" za podršku prije i nakon investiranja.

One-stop shop ured ima za cilj olakšati postojećim i novim investitorima, domaćim i stranim, dobijanje svih potrebnih informacija na jednom mjestu, a koje se odnose najviše na registracije preduzeća, radnu snagu, lokacije za gradnju, itd.

Važnije je da grad subvencionira započinjanje biznisa, nego da smanji broj i iznos parafiskalnih naknada.

Parafiskalni (neporezni) troškovi su iznosi koji privrednici i građani plaćaju za korištenje određenih dobara ili usluga od opšteg interesa (razne takse, notarske usluge, naknade za članstva i registracije), a koje se uglavnom koriste kao paralelni budžetski prihodi.

Važnije je subvencionirati prekvalifikaciju radnika za zaposlenje u brzorastućim industrijama, nego poljoprivrednu proizvodnju.

Bosna i Hercegovina nema cjelodržavnu strategiju za razvoj sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja niti brzorastućih grana industrije, iako je to obaveza BiH na njenom putu ka EU. Strategije razvoja stručnog obrazovanja i obuke odnosno prekvalifikacije radne snage u nadležnosti su entitetskih vlasti.

Brčko ima najveći budžet po glavi stanovnika u BiH, vjerujete li da se to odražava na kvalitetu života koji BD ima?

...

Da li smatrate da javne usluge BD odgovaraju količini utrošenih sredstva ili je reforma javne uprave potrebna?

...

Važna pitanja

Istaknite pitanja koja su najvažnija za vas. Podrobnije odredite rezultat. Ovaj korak nije obavezan i možete ga preskočiti.