Da li smatrate da mandat gradonačelnika/načelnika treba ograničiti na dva mandata?

Ovo ograničenje bi podrazumjevalo da se osoba koja je već dva mandata uzastopno izabrana za gradonačelnika ili načelnika ne može kandidovati za treći mandat.

Da li smatrate da treba objaviti liste svih uposlenika javnih institucija i njihovih plata?

Podaci o primanjima zaposlenih ukazuju na način trošenja budžetskih sredstava. Transparentnost ovih informacija prvenstveno može uticati na eliminisanje nezakonitih radnji i sprječavanje korupcije. Zbog toga je objavljivanje ovakvih informacija u javnom interesu, pri čemu dostupnost podataka javnosti treba ograničiti samo na neto i bruto platu, ali ne i na pojedine dijelove plate kao što su krediti, članarine za sindikat, odbici za alimentaciju i sl. (Izvor: bih-pravo.org)

Da li ste za potpuno otvaranje sjednica općinskih/gradskih vijeća za javnost?

Otvaranje sjednica podrazumijeva audio i video prenos sjednica, objavljivanje materijala, rezultate glasanja, te izvještaja sa sjednica.

Da li smatrate da javne rasprave/konsultacije trebaju biti obavezne o svim pitanjima za koje je nadležna LSU?

Osim obavezne javne rasprave o Prijedlogu budžeta, lokalne vlasti u BiH rijetko ili proizvoljno održavaju javne rasprave o drugim pitanjima iz nadležnosti LSU.

Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz opštinskog/gradskog budžeta?

Sredstva za finansiranje projekata i rada boračkih udruženja svake godine budu izdvojena iz budžeta lokalnih samouprava, i kreću se od nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka.

Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja stranaka/partija iz budžeta?

Sredstva za finansiranje političkih partija izdvajaju se i iz općinskih/gradskih budžeta. Neke lokalne samouprave donijele su odluku o ukidanju finansiranja te preusmjeravanju navedenih sredstva drugim grupama poput socijalno ugroženih građana, studenata itd.

Da li je potrebno omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i koriste javne resurse opština, kako bi opština imala najviše koristi od istih?

Neke opštine u BiH, putem javnog poziva, privatnim preduzećima, obrtima, te poljoprivrednim gazdinstvima daju zemljište na korištenje pod posebnim uslovima, odnosno po povoljnijim cijenama najma zemljišta. Koncesiono ugovaranje osigurava opštinama stabilan prihod u trajanju ugovora, dok korisnicima javnog dobra omogućava jeftinije poslovanje.

Javna preduzeća koja nisu profitabilna, a obavljaju komunalne usluge i usluge prevoza u opštinama treba subvencionirati?

Pojedine općine u BiH kontinuirano finansijski podržavaju javna komunalna i saobraćajna preduzeća koja i pored subvencija i dalje bilježe gubitke.

Legalizacija bespravno izgrađenih stambenih jedinica je najbolji put za rješavanje problema bespravne gradnje?

U mnogo bh. općina/gradova dešava se da se privatni objekti grade i bez građevinske dozvole te se naknadno legaliziraju u izvedenom stanju iako ono nije u skladu sa urbanističkim saglasnostima.

Da li smatrate da treba lokalne izbore spajati sa opštim?

U BiH su se u proteklim godinama mogle čuti i inicijative i prijedlozi da se radi uštede Lokalni i Opći Izbori u BiH trebaju spojiti.

Da li migranti trebaju biti deportovani iz BiH u svoje zemlje?

U BiH su se proteklih godina mogle čuti inicijative lokalnih zvaničnika da BiH treba deportovati migrante i izbjeglice u zemlje porijekla

Da li biste podržali organizovanje povorke ponosa u Vašoj Općini?

U septembru 2019. godine u Sarajevu je održana prva bh. Povorka ponosa, a mišljenje javnosti po ovom pitanju bilo je podjeljeno i izazvalo brojne polemike.

Da li lokalne zajednice trebaju dodatno oporezivati igre na sreću?

Do sada je u BiH samo Grad Zenica uveo dodatno oporezivanje igara na sreću kroz donošenje Odluke o izmjenama komunalnih taksi, a prema usvojenom prijedlogu kladionice trebaju plaćati i do 50.000 KM po uplatnom mjestu.

Da li izvještaji o radu MZ trebaju biti javno dostupni?

Zakonom o principima lokalne samourave predviđeno je da nadzor nad radom mjesne zajednice vrši vijeće jedinice lokalne samouprave, a on se osigurava prvenstveno kroz razmatranje izvještaja organa mjesnih zajedncia koji su oni dužni podnositi. Javno dostupni izvještaji o radu MZ doprinijeli bi većoj transparentnosti i stvorile bi se mogućnosti većeg demokratskog učešća građana u radu lokalnih zajednica.

Da li smatrate da treba obavezati lokalne samouprave na obavezno objavljivanje dokumenata od javnog značaja na svojim web stranicama?

Zakoni o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini zasnivaju se na principu da su informacije javno dobro, dakle, vlasništvo svih građana, a da su javni organi samo kontrolori tih informacija. Prema ovom principu, sve informacije trebaju biti dostupne javnosti, osim ako zakonom nisu utvrđene kao izuzeci.

Da li podržavate moratorijum na izgradnju novih hidroelektrana na rijekama u BiH?

Prema određenim podacima u Bosni i Hercegovini planira se izgradnja preko 400 malih hidroelektrana na preko 250 vodenih tokova, a do sada je napravljeno 95 malih hidroelektrana, dok su ostale u procesu traženja dozvola. Koalicija za zaštitu rijeka BiH i ranije je upozorila da vlasti u BiH moraju shvatiti da male hidroelektrane nisu rješenje već dio problema zbog kojih, kako tvrde, društvo trpi značajne ekološke i materijalne štete.

Da li je potrebno povećati ulaganja u brigu o gradskom zelenilu kako bi se podržala njegova revitalizacija i daljnji razvoj?

Gradsko zelenilo jača identitet grada, može poboljšati njegovu privlačnost za život, rad, ulaganja i turizam, zato ti prostori mogu doprinijeti pozitivnom kvalitetu života te konkurentnosti gradova. Značajan je uticaj zelenila na negativne posljedica ljudskih aktivnosti, npr. apsorpcijom onečišćenja, održavaju određeni stepen vlažnosti u atmosferi, utiču na promjene u temperaturi, spriječavaju eroziju tla, doprinose održavanju zdravog urbanog okoliša pružajući čist zrak, vodu i tlo, poboljšavaju urbanu klimu te održavaju ravnotežu gradske prirodne i urbane sredine.

Da li smatrate da općina treba subvencionirati troškove vantjelesne oplodnje?

Praksa većine zemalja u Evropskoj uniji je da država plaća pokušaje medicinski potpomognute oplodnje, ali u Bosni i Hercegovini još uvijek nema zakona kojim se to reguliše, iako po nekim procjenama i statistikama veliki broj bračnih parova imaju problem sa začećem. Iako zdravstvo nije u nadležnosti lokalnih uprava/samouprava u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina zabilježen je znatan pad nataliteta te neke općine i gradovi sufinansiranju troškove vantjelesne oplodnje.

Da li smatrate da općina/grad treba sufinansirati segmente primarne zdravstvene zaštite poput nabavke sanitetskih vozila i medicinske opreme, uređenje i proširenje prostornih kapaciteta ambulanti porodične medicine i sl.?

Cijena jednog sanitetskog vozila je u prosjeku 90.000 KM što predstavlja veliki izazov za općine sa malim budžetima koje finansiranje ovih nabavki očekuju na razini viših nivoa vlasti.

Općina treba uspostaviti ured za podršku investitorima u sklopu koje će djelovati i “one-stop shop” za podršku prije i nakon investiranja.

One-stop shop ured ima za cilj olakšati postojećim i novim investitorima, domaćim i stranim, dobijanje svih potrebnih informacija na jednom mjestu, a koje se odnose najviše na registracije preduzeća, radnu snagu, lokacije za gradnju, itd.

Važnije je da opština subvencionira započinjanje biznisa, nego da smanji broj i iznos opštinskih parafiskalnih naknada.

Parafiskalni (neporezni) troškovi su iznosi koji privrednici i građani plaćaju za korištenje određenih dobara ili usluga od opšteg interesa (razne takse, notarske usluge, naknade za članstva i registracije), a koje se uglavnom koriste kao paralelni budžetski prihodi.

Opština treba objaviti javni registar svih komercijalnih objekata i poljoprivredog zemljišta koje želi dati u najam/koncesiju?

U skladu sa zakonskim propisima svaka općina obavezna je formirati osnovni registar i bazu podataka o vrijednosti imovine kojom raspolaže. U bazi trebaju biti podaci o slljedećem: koja imovina je pod kontrolom općine, gdje je locirana, koja je vrijednost imovine, kako se koristi, u kojoj mjeri se koristi ili je neiskorištena, u kakvom je stanju, koliki finansijski gubitak ili dobit ostvaruje općina/opština po osnovu imovine i dr.

Važnije je subvencionirati prekvalifikaciju radnika za zaposlenje u brzorastućim industrijama, nego poljoprivrednu proizvodnju.

Bosna i Hercegovina nema cjelodržavnu strategiju za razvoj sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja niti brzorastućih grana industrije, iako je to obaveza BiH na njenom putu ka EU. Strategije razvoja stručnog obrazovanja i obuke odnosno prekvalifikacije radne snage u nadležnosti su entitetskih vlasti.

Treba li upotreba privatnih automobila biti ograničena za vrijeme najvećih zagađenja zraka / situacija smoga u gradu?

Prema podacima Međunarodnog savjeta za čist transport (ICCT), u globalnom zagađenju vazduha drumski saobraćaj učestvuje sa skoro 20%. U 2019. godini u Bosni i Hercegovini je registrovano 1,1 milion cestovnih vozila, a 55 posto tih vozila starije od 19 godina.

Treba li javni prijevoz biti besplatan za vrijeme vrhova / zagađenja zraka u gradu?

Subvencioniranje besplatnog gradskog prevoza prilikom proglašenja stanja uzbune od zagađenja zraka jedna je od mjera koje vlasti mogu sprovoditi u vrijeme znatnog zagađenja vazduha.

Smatrate li da ne određni način treba urediti/ograničiti kretanje migranata van centra Ušivak?

Građani/ke Hadžića smatraju da bi kontrola kretanja migranata iz centra Ušivak trebala biti pod većim nadzorom i ograničena na određene termine.

Da li je potreban pojačan policijski nadzor i veći broj službenika na području Općine Hadžići s obzirom na žalbe građana zbog krađa i osjećaja nesigurnosti?

Građani/ke Hadžića više puta su isticali da su zabrinuti za svoju sigurnost te da je neophodan povećan policijski nazdor i veća zaštita građana/ki.

Smatrate li da općina treba imati humaniji pristup pri rješavanju problema pasa lutalica i pomoći njihovom zbrinjavanju na području ove općine?

Građani/ke već nekoliko godina nagoduju i upozoravaju na nehuman i loš tretman pasa lutalica na području ove općine.

Da li se općina treba aktivnije uključiti/pomoći rad azila Žunovnica?

Općina bi trebala adekvatnije pomoći radu Azila za pse u Žunovnici i volonterima kroz nabavku hrane, higijenskih potrepština i lijekova.

Da li je potrebno modernizovati Dom zdravlja u Hadžićima zbog nepristupačnosti za osobe sa invaliditetom, odnosno ukloniti arhitektonske barijere?

U Domu zdravlja Hadžići ne postoji lift čime je onemogućeno kretanje osoba sa invaliditetom.

Potrebna je veća kontrola prilikom izdavanja dozvola za gradnju i prilikom kupovine zemljišta u svrhu građenja turističkih resorta?

Prema podacima CIN-a u Sarajevu i okolini je na 133.000 kvadratnih metara bespravno izgrađeno najmanje pet naselja arapskih i turskih investitora koji su iskoristili slabosti domaćeg sistema, pri tome ignorišući naredbe o prekidu radova i rušenju objekata. Iz Centra za istraživačko novinarstvo navode da općine izbjegavaju da ih same uklanjaju jer troškove rušenja kasnije ne uspijevaju naplatiti od investitora, a sudski procesi protiv nelegalnih graditelja su rijetki i završavaju presudama sa minimalnim novčanim kaznama.

Važna pitanja

Istaknite pitanja koja su najvažnija za vas. Podrobnije odredite rezultat. Ovaj korak nije obavezan i možete ga preskočiti.