Da li smatrate da treba objaviti liste svih uposlenika i njihovih plata u javnim institucijama/ustanovama?

Podaci o primanjima zaposlenih ukazuju na način trošenja budžetskih sredstava. Transparentnost ovih informacija prvenstveno može uticati na eliminisanje nezakonitih radnji i sprječavanje korupcije. Zbog toga je objavljivanje ovakvih informacija u javnom interesu, pri čemu dostupnost podataka javnosti treba ograničiti samo na neto i bruto platu, ali ne i na pojedine dijelove plate kao što su krediti, članarine za sindikat, odbici za alimentaciju i sl. (Izvor: bih-pravo.org)

Da li ste za potpuno otvaranje sjednica Gradskog vijeća za javnost?

Otvaranje sjednica podrazumijeva audio i video prenos sjednica, objavljivanje materijala, rezultate glasanja, te izvještaja sa sjednica.

Da li smatrate da javne rasprave/konsultacije, o svim pitanjima koja su u nadležnosti Grada Mostara, trebaju biti obavezne?

Osim obavezne javne rasprave o Prijedlogu budžeta, lokalne vlasti u BiH rijetko ili proizvoljno održavaju javne rasprave o drugim pitanjima iz nadležnosti LSU.

Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz gradskog budžeta?

Sredstva za finansiranje projekata i rada boračkih udruženja svake godine budu izdvojena iz budžeta lokalnih samouprava, i kreću se od nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka.

Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" na teritoriji cijele BiH?

Institucionalna segregacija koja se provodi na način da se u istoj školskoj zgradi obrazuju učenici iz dvije etničke grupe, sa različitim nastavnim planovima i često odvojeni jedni od drugih (sa posebnim ulazom u školsku zgradu).

Da li treba subvencionirati javna preduzeća koja nisu profitabilna, a obavljaju komunalne usluge i usluge prevoza u gradovima?

Pojedine općine i gradovi u BiH kontinuirano finansijski podržavaju javna komunalna i saobraćajna preduzeća koja i pored subvencija i dalje bilježe gubitke.

Legalizacija bespravno izgrađenih stambenih jedinica je najbolji put za rješavanje problema bespravne gradnje?

U mnogo bh. općina/gradova dešava se da se privatni objekti grade i bez građevinske dozvole te se naknadno legaliziraju u izvedenom stanju iako ono nije u skladu sa urbanističkim saglasnostima.

Da li lokalne izbore treba spojiti sa općim?

U BiH su se u proteklim godinama mogle čuti i inicijative i prijedlozi da se radi uštede Lokalni i Opći Izbori u BiH trebaju spojiti.

Da li podržavate osnivanja migrantskih centara na području Mostara?

Problem adekvatnog smještaja sve većeg broja ilegalnih migranata i izbjeglica u BiH evidentan je već godinama. Državni nivo vlasti u saradnji sa međunarodnim organizacijama otvarao je prihvatne centre u nekoliko općina u BiH, ali je nailazio i na otpore lokalnih zajednica prilikom razmatranja potencijalnih lokacija. Osim toga, niti u jednoj općini u RS ne postoji centar ove vrste.

Da li religijske/vjerske zajednice treba finansirati iz gradskog budžeta?

Finansiranje religijskih zajednica u BiH često se vrši sa svih nivoa vlasti, pa tako i sa lokalnog.

Da li biste podržali organizovanje povorke ponosa u Mostaru?

U septembru 2019. godine u Sarajevu je održana prva bh. Povorka ponosa, a mišljenje javnosti po ovom pitanju bilo je podjeljeno i izazvalo brojne polemike.

Da li lokalne zajednice trebaju dodatno oporezivati igre na sreću?

Do sada je u BiH samo Grad Zenica uveo dodatno oporezivanje igara na sreću kroz donošenje Odluke o izmjenama komunalnih taksi, a prema usvojenom prijedlogu kladionice trebaju plaćati i do 50.000 KM po uplatnom mjestu.

Da li smatrate da treba obavezati lokalne samouprave na obavezno objavljivanje dokumenata od javnog značaja na svojim web stranicama?

Zakoni o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini zasnivaju se na principu da su informacije javno dobro, dakle, vlasništvo svih građana, a da su javni organi samo kontrolori tih informacija. Prema ovom principu, sve informacije trebaju biti dostupne javnosti, osim ako zakonom nisu utvrđene kao izuzeci.

Da li podržavate moratorijum na izgradnju novih hidroelektrana na rijekama u BiH?

Prema određenim podacima u Bosni i Hercegovini planira se izgradnja preko 400 malih hidroelektrana na preko 250 vodenih tokova, a do sada je napravljeno 95 malih hidroelektrana, dok su ostale u procesu traženja dozvola. Koalicija za zaštitu rijeka BiH i ranije je upozorila da vlasti u BiH moraju shvatiti da male hidroelektrane nisu rješenje već dio problema zbog kojih, kako tvrde, društvo trpi značajne ekološke i materijalne štete.

Da li Gradska uprava treba više ulagati u centre za reciklažu?

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sistemu upravljanja otpadom jer služe kao poveznica kojom se osigurava veza između građana, ovlaštenih sakupljača i ovlaštenih operatera posebnih kategorija otpada u cilju njegovog adekvatnog zbrinjavanja, a uspostavljenjem centara za reciklažu na području gradova/općina bio bi olakšan pristum svim grđanima/kama ovim centrima.

Grad treba uspostaviti ured za podršku investitorima u sklopu kojeg će djelovati i “one-stop shop” za podršku prije i nakon investiranja?

One-stop shop ured ima za cilj olakšati postojećim i novim investitorima, domaćim i stranim, dobijanje svih potrebnih informacija na jednom mjestu, a koje se odnose najviše na registracije preduzeća, radnu snagu, lokacije za gradnju, itd.

Važnije je da Grad subvencionira započinjanje biznisa, nego da smanji broj i iznos parafiskalnih naknada?

Parafiskalni (neporezni) troškovi su iznosi koji privrednici i građani plaćaju za korištenje određenih dobara ili usluga od opšteg interesa (razne takse, notarske usluge, naknade za članstva i registracije), a koje se uglavnom koriste kao paralelni budžetski prihodi.

Da li bi broj gradskih vijećnika koji se biraju iz područja grada kao jedne izborne jedinice, odnosno broj vijećnika sa gradske liste, trebao biti veći?

Gradska područja, kao izborne jedinice, ne daju isti broj vijećnika za Gradsko vijeće. Tako će tri većinski hrvatska gradska područja, birati 13 vijećnika u buduće Gradsko vijeće, tri većinski bošnjačka područja, devet, dok će se sa jedinstvene gradske liste birati još 13 vijećnika.

Deponija Uborak treba biti izmještena i sanirana?

Problemi s odlaganjem otpada na Uborku postoje već duže vrijeme, a situacija je eskalirala u maju 2019. godine kada je otkriveno da je na odlagalište komunalnog otpada deponirana određena količina dehidriranog mulja s postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru za koji aktivisti i mještani tvrde da sadrži visoke koncentracije teških metala.

Gradska uprava sve podatke o onečišćenju rijeka (Neretve), i prirode generalno, treba da promptno i transparentno dijeli sa građanima?

Analize Zavoda za zdravstvo HNK sve češće pokazuju koncentraciju opasnih bakterija u Neretvi. Pojačano zagađenje Neretve posebno je izraženo na području Mostara gdje nema prečistača otpadnih voda pa se otpadne materije i fekalije direktno izlijevaju u rijeku. Iz resornog kantonalnog ministarstva tvrde da se ka lokalnim zajednicama redovno usmjeravaju velika sredstva za rješavanje problema zagađenih vodotoka. Dodatni problem predstavlja netransparentnost GU koja nije blagovremeno informisala javnosti o ovom problemu.

Da li bi slučaj kolektora trebao biti predmetom nadležnog tužilaštva, s obzirom na višegodišnje kašnjenje i netransparentno trošenje obezbijeđenih sredstava?

Švedska, kao jedan od međunarodnih donatora, u maju ove godine odustala je od daljih ulaganja, dok se ne riješi pitanje odgovornosti i provedbe projekta izgradnje kolektora otpadnih voda u Mostaru, sa čime se kasni skoro više od godinu dana. Vrijednost ovog projekta procijenjena je na oko 130 miliona KM i trebao je biti završen do kraja 2018. godine. Donatori tvrde da projekt trenutno funkcionira sa svega oko trećine kapaciteta. Mreža nevladinih organizacija iz Mostara "Naše društvo" u januaru 2019. godine podnijela je krivične prijave protiv pet osoba iz sistema komunalne djelatnosti, uključujući i gradonačelnika Mostara Ljubu Bešlića, optužujući ih za netransparentno trošenje oko 105 milijuna maraka tokom sedam godina u oblasti komunalne potrošnje.

Da li smatrate da Gradska uprava transparentno troši donatorska sredstva namijenjena infrastrukturnim projektima?

U dokumentu Svjetske banke o provođenju više projekata zaštite kvaliteta vode u Bosni i Hercegovini, koji je sačinjen u julu 2018. godine, navedeno je da su Mostaru dodjeljena grant sredstava za prečistače u vrijednosti oko 11,7 milijuna američkih dolara. Od toga je 6,4 milijuna dolara IPA-sredstava Europske unije (EU), te 3,5 milijuna dolara Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA). Pomenuti projekt nije realizovan, a prema navodima donatora sredstva su utrošena na netransparentan način.

Građani imaju pravo na mirno okupljanje i izražavanje neslaganja sa aktuelnom gradskom vlasti?

Pod mirnim okupljanjem i javnim protestom podrazumijeva se svako organizovano okupljanje građana koje se održava radi javnog nenasilnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa.

Da li treba promijeniti imena ulica u Gradu Mostaru koja nose imena po istaknutim vojnim i političkim dužnosnicima NDH?

Grad Mostar je aplicirao za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine zbog čega je trebao, između ostalog, riješiti i pitanje spornih naziva ulica, u skladu sa svojim deklarisanim europskim vrijednostima. Posljednja inicijativa-peticija o ukidanju naziva ulica u Mostaru - Mile Budaka, Jure Francetića, Lorković-Vokića, Ive Zelenike Tovarnika i Đure Spuževića - istaknutih vojnih i političkih dužnosnika NDH, potiče od povjesničara i kolumniste Vuka Bačanovića i vlasnika hercegovačkog portala Poskok.info Ivana Šušnjara.

Da li Gradska uprava Mostara treba finansijski podržavati kulturne institucije kao što su OKC “Abrašević” i Mostar Rock School?

U kulturnoj Strategiji Grada Mostara (2018.-2026.) navodi se da je potrebno posvetiti pažnju i alternativnoj kulturnoj sceni. Međutim, tokom prethodnih godina u gradskom proračunu nisu bila predviđena sredstva za ove namjene.

Dan osnutka HZHB-a je potrebno svečano obilježavati?

Svake godine na dan 18. novembar obilježava se godišnjica osnutka Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Organizatori, s jedne strane, smatraju da je od velike važnosti baštiniti ove vrijednosti dok se Jedinstvena organizacija boraca Stari grad Mostar, s druge strane, protivi tome da se u današnje vrijeme obilježava Dan Herceg-Bosne.

Važna pitanja

Istaknite pitanja koja su najvažnija za vas. Podrobnije odredite rezultat. Ovaj korak nije obavezan i možete ga preskočiti.