Da li smatrate da mandat gradonačelnika/načelnika treba ograničiti na dva mandata?

Ovo ograničenje bi podrazumjevalo da se osoba koja je već dva mandata uzastopno izabrana za gradonačelnika ili načelnika ne može kandidovati za treći mandat.

Da li smatrate da treba objaviti liste svih uposlenika javnih institucija i njihovih plata?

Podaci o primanjima zaposlenih ukazuju na način trošenja budžetskih sredstava. Transparentnost ovih informacija prvenstveno može uticati na eliminisanje nezakonitih radnji i sprječavanje korupcije. Zbog toga je objavljivanje ovakvih informacija u javnom interesu, pri čemu dostupnost podataka javnosti treba ograničiti samo na neto i bruto platu, ali ne i na pojedine dijelove plate kao što su krediti, članarine za sindikat, odbici za alimentaciju i sl. (Izvor: bih-pravo.org)

Da li ste za potpuno otvaranje sjednica općinskih/gradskih vijeća za javnost?

Otvaranje sjednica podrazumijeva audio i video prenos sjednica, objavljivanje materijala, rezultate glasanja, te izvještaja sa sjednica.

Da li smatrate da javne rasprave/konsultacije trebaju biti obavezne o svim pitanjima za koje je nadležna LSU?

Osim obavezne javne rasprave o Prijedlogu budžeta, lokalne vlasti u BiH rijetko ili proizvoljno održavaju javne rasprave o drugim pitanjima iz nadležnosti LSU.

Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz opštinskog/gradskog budžeta?

Sredstva za finansiranje projekata i rada boračkih udruženja svake godine budu izdvojena iz budžeta lokalnih samouprava, i kreću se od nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka.

Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja stranaka/partija iz budžeta?

Sredstva za finansiranje političkih partija izdvajaju se i iz općinskih/gradskih budžeta. Neke lokalne samouprave donijele su odluku o ukidanju finansiranja te preusmjeravanju navedenih sredstva drugim grupama poput socijalno ugroženih građana, studenata itd.

Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" na teritoriji cijele BiH?

Institucionalna segregacija koja se provodi na način da se u istoj školskoj zgradi obrazuju učenici iz dvije etničke grupe, sa različitim nastavnim planovima i često odvojeni jedni od drugih (sa posebnim ulazom u školsku zgradu).

Da li EU integracije moraju biti apsolutni prioritet, čak i ako to smanjuje uticaj pojedinih nivoa vlasti u donošenju odluka?

Države koje pristupaju u EU moraju unaprijediti sistem koordinacije i odnose između različitih nivoa vlasti, a politike u cijeloj državi moraju biti međusobno usklađene. Mehanizam koordinacije u suštini znači konsultacije pojedinih nivoa vlasti o određenim pitanjima, na osnovu kojih bi se formirao stav Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa Unijom.

Legalizacija bespravno izgrađenih stambenih jedinica je najbolji put za rješavanje problema bespravne gradnje?

U mnogo bh. općina/gradova dešava se da se privatni objekti grade i bez građevinske dozvole te se naknadno legaliziraju u izvedenom stanju iako ono nije u skladu sa urbanističkim saglasnostima.

Da li smatrate da treba lokalne izbore spajati sa opštim?

U BiH su se u proteklim godinama mogle čuti i inicijative i prijedlozi da se radi uštede Lokalni i Opći Izbori u BiH trebaju spojiti.

Liste na izborima za opštinska vijeća treba zatvoriti, jer su ti glasovi svakako glasovi za stranke, a ne za kadidate na listama?

U BiH su postojale inicijative da se umjesto kandidata na listama glasa samo za stranke, pri čemu bi stranke u ovisnosti o izbornom rezultatu donosile odluku o popunjavanju OV-a.

Da li podržavate osnivanje migrantskog centra na području Vaše općine?

Problem adekvatnog smještaja sve većeg broja ilegalnih migranata i izbjeglica u BiH evidentan je već godinama. Državni nivo vlasti u saradnji sa međunarodnim organizacijama otvarao je prihvatne centre u nekoliko općina u BiH, ali je nailazio i na otpore lokalnih zajednica prilikom razmatranja potencijalnih lokacija. Osim toga, niti u jednoj općini u RS ne postoji centar ove vrste.

Da li migranti trebaju biti deportovani iz BiH u svoje zemlje?

U BiH su se proteklih godina mogle čuti inicijative lokalnih zvaničnika da BiH treba deportovati migrante i izbjeglice u zemlje porijekla

Da li biste podržali organizovanje povorke ponosa u Vašoj Općini?

U septembru 2019. godine u Sarajevu je održana prva bh. Povorka ponosa, a mišljenje javnosti po ovom pitanju bilo je podjeljeno i izazvalo brojne polemike.

Da li lokalne zajednice trebaju dodatno oporezivati igre na sreću?

Do sada je u BiH samo Grad Zenica uveo dodatno oporezivanje igara na sreću kroz donošenje Odluke o izmjenama komunalnih taksi, a prema usvojenom prijedlogu kladionice trebaju plaćati i do 50.000 KM po uplatnom mjestu.

Da li izvještaji o radu MZ trebaju biti javno dostupni?

Zakonom o principima lokalne samourave predviđeno je da nadzor nad radom mjesne zajednice vrši vijeće jedinice lokalne samouprave, a on se osigurava prvenstveno kroz razmatranje izvještaja organa mjesnih zajedncia koji su oni dužni podnositi. Javno dostupni izvještaji o radu MZ doprinijeli bi većoj transparentnosti i stvorile bi se mogućnosti većeg demokratskog učešća građana u radu lokalnih zajednica.

Da li smatrate da treba obavezati lokalne samouprave na obavezno objavljivanje dokumenata od javnog značaja na svojim web stranicama?

Zakoni o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini zasnivaju se na principu da su informacije javno dobro, dakle, vlasništvo svih građana, a da su javni organi samo kontrolori tih informacija. Prema ovom principu, sve informacije trebaju biti dostupne javnosti, osim ako zakonom nisu utvrđene kao izuzeci.

Da li podržavate moratorijum na izgradnju novih hidroelektrana na rijekama u BiH?

Prema određenim podacima u Bosni i Hercegovini planira se izgradnja preko 400 malih hidroelektrana na preko 250 vodenih tokova, a do sada je napravljeno 95 malih hidroelektrana, dok su ostale u procesu traženja dozvola. Koalicija za zaštitu rijeka BiH i ranije je upozorila da vlasti u BiH moraju shvatiti da male hidroelektrane nisu rješenje već dio problema zbog kojih, kako tvrde, društvo trpi značajne ekološke i materijalne štete.

Da li smatrate da općina treba subvencionirati troškove vantjelesne oplodnje?

Praksa većine zemalja u Evropskoj uniji je da država plaća pokušaje medicinski potpomognute oplodnje, ali u Bosni i Hercegovini još uvijek nema zakona kojim se to reguliše, iako po nekim procjenama i statistikama veliki broj bračnih parova imaju problem sa začećem. Iako zdravstvo nije u nadležnosti lokalnih uprava/samouprava u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina zabilježen je znatan pad nataliteta te neke općine i gradovi sufinansiranju troškove vantjelesne oplodnje.

Opština treba objaviti javni registar svih komercijalnih objekata i poljoprivredog zemljišta koje želi dati u najam/koncesiju?

U skladu sa zakonskim propisima svaka općina obavezna je formirati osnovni registar i bazu podataka o vrijednosti imovine kojom raspolaže. U bazi trebaju biti podaci o slljedećem: koja imovina je pod kontrolom općine, gdje je locirana, koja je vrijednost imovine, kako se koristi, u kojoj mjeri se koristi ili je neiskorištena, u kakvom je stanju, koliki finansijski gubitak ili dobit ostvaruje općina/opština po osnovu imovine i dr.

Da li je prihvatljivo da načelnik Općine Srebrenica negira genocid?

Aktuelni načelnik Općine Srebenica više puta je istakao kako smatra da se u Srebrenici nije desio genocid.

Da li ste za donošenje Zakona o zabrani negiranja genocida?

Dio javnosti stava je da je potrebno donijeti Zakon o zabrani negiranja genocida. Kako se na državnom nivou zbog političke situacije i političkih odnosa ne može usvojiti takav zakon (na državnom nivou podnesene su dvije inicijative za zakonsko reguliranje zabrane negiranja genocida, holokausta i drugih ratnih zločina - prvi prijedlog podnesen je 2011. godine, a drugi 2016. godine, no ovi prijedlozi nisu usvojeni i oba puta oni nisu dobili potrebnu entitetsku saglasnost zbog glasova delegata iz Republike Srpske). Dio javnosti koji podržava donošenje pomenutog zakona smatra da je jedino što se može učiniti jeste da visoki predstavnik Valentin Inzko “nametne takvo jedno zakonsko rješenje”.

Smatrate li da je potrebno na neki način regulisati/zabraniti neprimjerne proslave vjerskih praznika na području Srebrenice?

U proteklom periodu, javnost i građani/ke Srebrenice svjedočili su nizu incidenata prilikom obilježavanja vjerskih praznika u ovom gradu koji su kod povratnika/ca u ovaj grad još jedanput izazvali strah i nelagodu. Pjevanje neprimjerenih nacionalističkih pjesama, plakati podrške ratnim zločincima, slike učenika srebreničke osnovne škole sa četničkom ikonografijom, verbalni napad na učenicu osnovne škole u Srebrenici zbog nošenja hidžaba neki su od incidenata koji su obilježili 2020. godinu.

Smatrate li opravdanom odluku da se nagrada Zlatna plaketa uruči Miloradu Dodiku (2018. godine) kao osobi zaslužnoj za poslijeratni razvoj Srebrenice?

Tokom 2018. godine u Srebrenici su se vodile polemike oko uručivanja Zlatne plakete Miloradu Dodiku. I dok jedna strana nije vidjela ništa sporno u dodjeli pomenute plakete Dodiku, smatrajući da je zaslužan za poslijeratni razvoj Srebrenice, sa druge strane mogle su se čuti mnogobroje kritike zbog ovog izbora, a ponajviše se isticala činjenica negiranja genocida od strane Milorada Dodika.

Da li ste za izgradnju Spomenika mira u Srebrenici?

Ideja da se izgradi pomenuti spomenik naišla je na brojne kritike zbog, kako se navodi, činjenice da vlasti u ovom gradu ne priznaju da se u Srebrenici desio genocid, te je stoga izgradnja Spomenika mira nepotrebna.

Da li smatrate da je izabrana lokacija za izgradnju Spomenika mira prihvatljiva?

Dio javnosti smatra da je lokacija predviđena za izgradnju Spomenika mira sporna zbog činjenice da se radi o “mjestu na kojem je Ratko Mladić 11. jula 1995. godine pozvao na osvetu Turcima poslije bune protiv dahija”.

Smatrate li da općina treba imati humaniji pristup pri rješavanju problema pasa lutalica i pomoći njihovom zbrinjavanju na području ove općine odnosno pomoći izgradnju i rad azila za pse?

Građani/ke već nekoliko godina nagoduju i upozoravaju na nehuman i loš tretman pasa lutalica na području ove općine. Općina bi trebala pronaći adekvatno rješenje za azil na pse i pomoći rad eventualnog azila kroz nabavku hrane i higijenskih potrepština i lijekova.

Važna pitanja

Istaknite pitanja koja su najvažnija za vas. Podrobnije odredite rezultat. Ovaj korak nije obavezan i možete ga preskočiti.