O projektu

Glasometar je internet aplikacija koja omogućava građanima i građankama da uporede svoje stavove sa stavovima kandidata za načelničke i gradonačelničke pozicije 12 LSU u BiH, i sa stavovima političkih partija u Brčko Distriktu, koji će učestvovati na Lokalnim izborima 2020 godine. Na taj način, ova aplikacija ima cilj da im olakša odluku na predstojećim izborima.

Glasometar sadrži upitnik sastavljen od pitanja koja su u proteklom periodu imala najviše pažnje javnosti ili su bila važna u političkom diskursu. Ova pitanja su iz domena politike, ekonomije, školstva, infrastrukture, obrazovanja, kao i većine ostalih najvažnijih sfera političkog života u BiH.

Glasometar je korišten i u toku Opštih/Općih izbora 2010., 2014., te 2018. godine, i već tada se pokazalo da se radi o jednoj od najinformativnijih online alatki za informisanje građana i građanki o stavovima partija. Dosadašnje verzije Glasometra je koristilo preko 90.000 korisnika.

Za Lokalne izbore 2020. godine aplikacija Glasometar je razvijena u saradnji sa nekoliko organizacija poput Centra za politike i upravljanje za pitanja sa socio-ekonomskom tematikom, dok su pitanja koja se odnose na temu ekologije urađena u suradnji sa organizacijom Arnika, odnosno Koalicijom za zaštitu rijeka u BiH. Targetiranje problema i tema koje su aktuelne u Brčko Distriktu urađeno je u suradnji i uz pomoć podrške OSCE, a kompletan projekat je rađen uz podršku CIPE - Center for International Private Enterprise.

Sve partije i kandidati na Lokalnim izborima 2020 pozvani su da odgovore na upitnik i daju obrazoloženja svojih odgovora na pitanja iz Glasometra. Za dio kandidata/partija koje iz različitih razloga nisu odgovorile na upitnik, a za koje je to bilo moguće, u aplikaciju su uvršteni odgovori prema dostupnim podacima o njihovom djelovanju i javnim izjavama, odnosno djelovanjima partija iz kojih dolaze.

U slučaju partija/kandidata koji su odgovorili na upitnik, odgovori koje su dali u upitniku su mijenjani samo ukoliko se jasno može dokazati da su aktivnosti partije ili njenih zvaničnika na pomenutim temama išle u suprotnom pravcu od odgovora koji su dati u upitniku. Odgovor aktuelnih načelnika/gradonačelnika na pitanja iz oblasti transparentnosti javne uprave je također mijenjan ukoliko njihovi odgovori nisu odgovarali podacima Lokalnog indeksa otvorenosti koji mjeri otvorenost i javnu dostupnost navedenih dokumenata.

Opis algoritma

Na pitanja građani mogu odgovoriti sa Da/Ne/Ne znam - i samo pitanja na koja su korisnici odgovorili koristiće se u daljem algoritmu. Ukoliko je korisnički odgovor isti kao i odgovor partije, onda će tim partijama biti dodijeljen jedan bod u ukupnom zbiru slaganja sa korisnik. Ukoliko korisnik na pitanje ne da odgovor, ili da odgovor "Ne znam", ta pitanja neće biti dio računanja rezultata za tog korisnika. Procenat slaganja korisnika sa partijom se računa kao ukupni procenat bodova koje je pojedinačna partija dobila podijeljen sa ukupnim brojem pitanja na koja je korisnik odgovorio.

Također, kako bi se stepen slaganja odgovora korisnika sa odgovorima partija dodatno diferencirao, korisnicima smo ostavili mogućnost da na kraju upitnika izaberu pitanja koja su im važnija, te će ta pitanja u računanju ukupnog procenta slaganja imati veći udio.

U slučaju da su dvije ili više partija imale isti procenat slaganja sa korisnikom, njihov rang ce biti raspoređen potpuno nasumično i njihov raspored će se mijenjati se sa svakim ponovnim učitavanjem konkretnih korisničkih rezultata.