O projektu

Glasometar je web aplikacija koja omogućava građanima/kama Bosne i Hercegovine da uporede svoje stavove sa stavovima političkih partija koje će učestvovati na Opštim izborima 2022 godine. Korisnici/e Glasometra će, nakon što odgovore na upitnik, kojeg čine pitanja koja su u proteklom periodu bila dominantna tema političkog diskursa, saznati koliko se njihovi odgovori procentualno slažu sa stavovima političkih partija.

Glasometar smo kreirali i realizovali za svake opšte izbore od 2010. godine, kao i za Lokalne izbore 2020, a pokazao se kao izuzetno koristan online alat koji građanima/kama pruža priliku da se na jednostavan i zanimljiv način informišu o stavovima političkih partija.

Kroz četiri izborna procesa u BiH, Glasometar je koristilo više od 150.000 građana/ki.

Glasometar za Opšte izbore 2022. godine razvijen je uz podršku OSCE-a.

Ova web aplikacija građanima/kama također nudi opciju informisanja o odgovornosti političkih partija, pojedinaca/ki i drugih aktera/ki, putem sekcije “Izborne teme”, gdje objavljujemo analize koje obrađuju teme u vezi s izborima.

Sve partije i kandidati/kinje na Opštim izborima 2022. pozvani/e su da odgovore na upitnik i daju obrazloženja svojih odgovora na pitanja iz Glasometra.

Za dio partija koje iz različitih razloga nisu odgovorile na upitnik, a za koje je to bilo moguće, u aplikaciju su uvršteni odgovori prema dostupnim podacima o njihovom djelovanju tokom proteklog perioda i javnim izjavama političkih aktera/ki koji/e dolaze iz političkih opcija uvrštenih u Glasometar.

U slučaju partija koje su odgovorile na upitnik, odgovori koje su dali u upitniku mijenjani su isključivo ukoliko se jasno može dokazati da su aktivnosti partije ili njenih zvaničnika/ca o spomenutim temama bile u suprotnosti s odgovorima datim u upitniku.

Opis algoritma

Građani/ke na pitanja mogu odgovoriti sa Da/Ne/Ne znam – i samo pitanja na koja su korisnici/e odgovorili/e koristit će se u daljem algoritmu. Ukoliko je korisnički odgovor isti kao i odgovor partije, onda će tim partijama biti dodijeljen jedan bod u ukupnom zbiru slaganja sa korisnicima/ama. Ukoliko korisnik/ca ne odgovori na pitanje, odnosno odabere opciju “ne znam”, ta pitanja neće biti uračunata u konačne rezultate.

Procenat slaganja korisnika/ce s partijom računa se kao ukupni procenat bodova koje je pojedinačna partija dobila podijeljen s ukupnim brojem pitanja na koja je korisnik/ca odgovorio/la.

Također, kako bi se stepen slaganja odgovora korisnika/ca s odgovorima partija dodatno diferencirao, korisnicima/ama smo ostavili mogućnost da na kraju upitnika izaberu pitanja koja su im važnija te će ta pitanja u računanju ukupnog procenta slaganja imati veći udio.

U slučaju da su dvije ili više partija imale isti procenat slaganja s korisnikom/com, njihov će rang biti raspoređen potpuno nasumično i njihov će se raspored mijenjati svakim ponovnim učitavanjem konkretnih korisničkih rezultata.