Odgovori glasača

Pitanje Da Nema mišljenje Ne
1. Domovi naroda
Daz li domovi naroda trebaju odlučivati isključivo o vitalnom nacionalnom interesu?
38% 25% 37%
2. Registar korisnika boračko-invalidske zaštite
Da li Registar korisnika boračko-invalidske zaštite treba biti javno objavljen?
88% 4% 7%
3. Konstitutivni narodi
Da li svaki kanton treba imati bar po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda u Domu naroda FBiH?
42% 10% 48%
4. Boračka udruženja
Trebaju li boračka udruženja biti finansirana iz bužeta?
41% 8% 51%
5. Topli obrok i naknade za prevoz
Da li u oporezivi dio plate treba uključiti naknade za topli obrok i prevoz?
24% 5% 71%
6. Zabrana pušenja
Da li treba u potpunosti zabraniti pušenje na javnim mjestima?
59% 5% 36%
7. Finansiranje političkih partija
Da li ste za ukidanje ili smanjenje finansiranja političkih partija iz budžeta?
89% 3% 8%
8. Osobe sa invaliditetom
Da li treba izjednačiti prava ratnih vojnih invalida i ostalih osoba sa invaliditetom, bez obzira na način nastanka invaliditeta?
55% 7% 37%
9. Finansiranje OS BiH
Treba li povećati budžet za finansiranje OS BiH?
47% 9% 43%
10. Diferencirana stopa PDV-a
Treba li uvesti diferenciranu stopu PDV-a?
78% 7% 15%
11. Vanredni izbori
Da li ste za uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora u BiH?
79% 6% 15%
12. Legalizacija marihuane
Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?
80% 5% 15%
13. Sprečavanje sukoba interesa
Da li o sukobu interesa treba odlučivati tijelo u kojem ne sjede članovi političkih partija?
73% 12% 14%
14. Akcize na gorivo
Da li treba smanjiti akcize na gorivo?
82% 5% 13%
15. Zaduživanje
Da li se BiH treba dalje zaduživati za popunjavanje budžetskih deficita?
9% 7% 84%
16. Donori organa
Da li svaki građanin treba biti donor organa, osim u slučaju da potpiše izjavu da ne želi?
49% 10% 41%
17. Presuda Sejdić-Finci
Da li smatrate da implementacije presuda "Sejdić i Finci", "Zornić" i "Pilav" trebaju biti prioriteti nadležnih institucija?
44% 18% 38%
18. Energetski projekti i zaštita životne sredine
Da li energetski projekti trebaju biti prioritet u odnosu na zaštitu životne sredine?
33% 7% 60%
19. Privatizacija javnih kompanija
Da li treba privatizirati državne kompanije koje posluju s profitom, ako će to značiti smanjenje korupcije i onemogućavanje sticanje lične koristi pojedinca?
60% 10% 30%
20. Teritorijalna reorganizacija BiH
Da li svaka teritorijalna reorganizacija BiH mora obuhvatati oba entiteta?
63% 13% 24%
21. Dvije škole pod jednim krovom
Da li treba napustiti praksu "dvije škole pod jednim krovom" u svim dijelovima BiH?
82% 5% 13%
22. Treći kanal
Da li ste za uvođenje javnog TV kanala na hrvatskom jeziku?
24% 12% 63%
23. Izbor članova Predsjedništva
Da li hrvatski član Predsjedništva treba biti biran iz većinski hrvatskih kantona, a bošnjački iz većinski bošnjačkih kantona?
22% 10% 68%
24. Ulazak u NATO
Treba li BiH provesti referendum za ulazak u NATO?
50% 10% 40%
25. Priznavanje Kosova
Treba li BiH priznati Kosovo?
64% 15% 21%
26. Doprinosi na plate
Da li treba smanjiti ukupnu stopu doprinosa na plate?
69% 14% 17%
27. Isplata penzija
Penzije treba isplaćivati iz budžeta, a ne iz penzionih fondova?
53% 14% 33%
28. Prava penzionera
Da li penzioneri koji su u državnoj službi trebaju moći nastaviti raditi po ugovoru o djelu i nakon odlaska u penziju, za razliku od svih drugih penzionera?
13% 9% 78%
29. Progresivna stopa poreza na dohodak
Treba li uvesti progresivnu stopu poreza na dohodak?
67% 14% 19%
30. Registracija poslovnih subjekata
Potrebno je uvesti jednošalterski sistem za registraciju poslovnih subjekata i dobijanje dokumentacije potrebne za početak poslovanja?
82% 9% 9%
31. Koncesije
Treba li omogućiti privatnim preduzećima da koncesiono grade i naplaćuju korištenje javne infrastukture?
59% 15% 26%
32. EU integracije
Da li EU integracije moraju biti bezuslovni prioritet, čak i u slučaju da to smanjuje uticaj predstavnika konstitutivnih naroda ili pojedinih nivoa vlasti?
59% 14% 27%
33. Firme u stečaju
Da li u slučaju firmi u stečaju isplata svih dugovanja radnicima treba imati prioritet?
88% 5% 6%